กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง2565 ความเสี่ยง2561 ความเสี่ยง2560 ความเสี่ยง2559 ความเสี่ยง2558

บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง2560

มท0626/ว 449 ลว. 23 พ.ย.2560 เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท.0626/ว449 ลว. 23 พ.ย.2560 ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
มท0625/0088 ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
แผนบริหารความเสี่ยง60.pdf ( 1.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,705 ครั้ง)
มท0625/0088 ลว.28ก.พ.2560 ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 305 ครั้ง)
มท0625/0085 ลว.28ก.พ.2560 ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 261 ครั้ง)
มท.0625/01560 ลว.10ก.พ.2560 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท.0625/01560 ลว.10ก.พ.2560 ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 274 ครั้ง)
มท0625/0030 ลว.25ม.ค.2560 เรื่องรายงานผลการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปภ. ประจำปี งปม.2560
ดาวน์โหลด :
เอกสารแนบ(มท0252/0030 ลว 25มค2560) ( 1.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 232 ครั้ง)
มท0625/0030 ลว 25มค2560 ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
มท0625/ว12331 ลว. 28 พ.ย.2559 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/ว12331 ลว.28 พ.ย.2559 ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 322 ครั้ง)