กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลด :
ปรับแผนการตรวจสอบ 2564.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 278 ครั้ง)
- การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 47 ลว 7 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_8-2-49-7-56.pdf ( 1.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 979 ครั้ง)
- การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว60 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-60-14-56.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,131 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว61 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-61-14-56.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 476 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและ การเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว65 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-65-14-56.pdf ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 442 ครั้ง)


1 2 3 4