กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ 2565

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566
ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด :