กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการตรวจสอบประจำปี

หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566