กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สาระน่ารู้
เรื่องน่าสนใจ
บริหารความเสี่ยง
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสือเวียน
19/5/2565 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ป..
26/12/2565 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565