กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด :
manual_pay.pdf ( 77.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- แนวทางการตรวจสอบโครงการตาม แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(040253)
ดาวน์โหลด :
12.zip ( 21.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- บทความเรื่อง "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในจากตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา"
ดาวน์โหลด :
http://www.theiiat.or.th/ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3