กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

- มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรางานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง.๔
ดาวน์โหลด :
1.2006120003.1.pdf ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
- การตรวจสอบดำเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โดย สตง.)
ดาวน์โหลด :
auditor-1.pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
- พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๐
ดาวน์โหลด :
sara_2546.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ดาวน์โหลด :
regu_auditor.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)
- หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ดาวน์โหลด :
sara_02.pdf ( 1.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)


1 2 3