กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

- คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดาวน์โหลด :
sara-1-1.pdf ( 1.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 314 ครั้ง)
สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่2)พ.ศ.2552 ที่แตกต่างจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
ดาวน์โหลด :
Training.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
- การกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์การการสำหรับตราสารบางลักษณะ
ดาวน์โหลด :
4-12404.pdf ( 1.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 163 ครั้ง)
- แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด :
mof(GPC)0421-3_V462_281155.pdf ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และแบบรายงานแผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
2546 +Tabel.pdf ( 5.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


1 2 3