กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

- การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 47 ลว 7 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_8-2-49-7-56.pdf ( 1.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 572 ครั้ง)
- การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว60 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-60-14-56.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 627 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว61 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-61-14-56.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 306 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินการนำส่งเงินและ การเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว65 ลว 14 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_11-65-14-56.pdf ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 214 ครั้ง)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (ประกาศใช้วันที่ 18/02/2556)
ดาวน์โหลด :
rule_18-18-2-56.pdf ( 5.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


1 2 3 4