กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (ประกาศใช้วันที่ 18/02/2556)
ดาวน์โหลด :
rule_18-18-2-56.pdf ( 5.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (ด่วนที่สุด 0423.3/ว70 ลว 19 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_18-70-19-56.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 349 ครั้ง)
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)4475 ลว 19 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_8-0505-4475-19-56.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 217 ครั้ง)
- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556)
ดาวน์โหลด :
00000138.pdf ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 164 ครั้ง)
- การ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรือ งานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 79
ดาวน์โหลด :
rule_8-79-2-56.pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 170 ครั้ง)


1 2 3 4