กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (ที่ กค 0421.4/ว 82 ลว 28 ก.พ. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_8_2e-82-28-2-56.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 227 ครั้ง)
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว 8 มี.ค. 56)
ดาวน์โหลด :
rule_8-22-8-3-56.pdf ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
- การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ที่ กค 0406.3/ว.35 ลว 26 มี.ค.56)
ดาวน์โหลด :
rule_18-35-26-3-56.pdf ( 3.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 235 ครั้ง)
- แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ที่ กค0408.3/ว116 ลว 27 มี.ค.56)
ดาวน์โหลด :
rule_18-116-27-3-56.pdf ( 9.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว14 ม.ค.2556)
ดาวน์โหลด :
rule_1-14-56.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)


1 2 3 4