กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องน่าสนใจ

- คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด :
travel 2556.rar ( 50.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด :
train 2556.rar ( 32.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
- แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด :
0423.3 19 02 2556.pdf ( 6.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


1 2 3 4