กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2555

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2555

2555

ที่ มท 0622/103 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลด :
Table1-13-002.doc ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
mt0622-103-01.JPG ( 1.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
ที่ มท 0622/2719 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-2719.JPG ( 1.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว 127 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555
ดาวน์โหลด :
แบบรายงาน (รอบ 6 เดือน).pdf ( 0.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
แบบ ปอ.1 ,ปอ.2 ,ปอ.3.pdf ( 1.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 262 ครั้ง)
mt0622-v127-2555.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
ที่ มท 0622/155 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-155-2555.pdf ( 3.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 203 ครั้ง)
ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลด :
risk management plan2555-1.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)


1 2 3 4