กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2555

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2555

2555

แผนผังเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ดาวน์โหลด :
live the vision2555.pdf ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 222 ครั้ง)
ที่ มท 0622/6273 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-6273-2555.pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
Download - ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-288-2555.pdf ( 1.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว289 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-v289-2555.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
บริหารความเสี่ยง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2555 Download
ดาวน์โหลด :
risk-2555.rar ( 11.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
หน้าปก.pdf ( 6.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ภาคผนวก.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
บันทึก.pdf ( 4.90 MB ) ( ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
บทที่1-3.pdf ( 1.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
คำสั่ง15355.pdf ( 0.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
คำสั่ง07553.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
คำนำ,สารบัญ.pdf ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 494 ครั้ง)


1 2 3 4