กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2557

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2557

2557

ที่ มท 0622/590 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด :
mt0622-590-13112556.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว608 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด :
Download เอกสาร.pdf ( 2.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
mt0622-v608-21112526.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว607 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลด :
mt0622-v607-21112556.pdf ( 1.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว15631 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด :
Download แบบตารางที่ 113 .doc ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
mt0622-v15631-28112556.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด :
plan2557.pdf ( 2.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)


1 2 3 4 5