กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2557

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2557

2557

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 1060/2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 **
ดาวน์โหลด :
ddpm1060-2556.pdf ( 0.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว 4179 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด :
mt0622-v4179-22052557(3-3).pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
mt0622-v4179-22052557(3-2).pdf ( 0.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
ที่ มท 0622/ว 4178 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลด :
mt0622-v4179-22052557(3-3).pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
mt0622-v4178-22052557(3-1).pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 330/2557
ดาวน์โหลด :
DDPM330-2557.pdf ( 0.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)
ที่ มท 0622/136 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557
ดาวน์โหลด :
mt0622-136-21042557.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)


1 2 3 4 5