กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2558

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2558

2558

ที่ มท.0622/ว.5411 ลว.17มิ.ย.58 เรื่องกราประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
ที่ มท.0622/ว.5410 ลว.17มิ.ย.58 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
ที่ มท.0622/ว457 ลงวันที่ 11ต.ค.2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน
ดาวน์โหลด :
บันทึกที่ มท.0622/ว457 ลว.11ต.ค2555 ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 277 ครั้ง)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
mt0622-168-19052557.pdf ( 2.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 273 ครั้ง)
ที่ มท.0622/ว128 ลงวันที่ 25 ก.พ.2558
ดาวน์โหลด :
Download เอกสารแนบ.rar ( 5.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
mt0622-v128_25022558.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 238 ครั้ง)


1 2 3