กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง2561 ความเสี่ยง2560 ความเสี่ยง2559 ความเสี่ยง2558

บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
หน้าปก.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 191 ครั้ง)
010.หลักการRisk ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 330 ครั้ง)
09.ข้อเสนอแนะ ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,088 ครั้ง)
08.แนวทางการดำเนินงานฯ ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 452 ครั้ง)
07.ตารางที่ 13 ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)
06.ตารางที่ 12 ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
05. ตาราง 11 ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)
04. ตาราง Risk Assessment Matrix ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 723 ครั้ง)
02. สรุป ต.11-13 ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
01.สารบัญ ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
มท0622/ว561 ลว.26ตค.58 ( 2.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)