กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง2565 ความเสี่ยง2561 ความเสี่ยง2560 ความเสี่ยง2559 ความเสี่ยง2558

บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง2559

ที่ มท0625/ว534 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
มท0625/ว534 ลว21พ.ย.2559 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 204 ครั้ง)
9- หลักการ Risk.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 844 ครั้ง)
8- ข้อเสนอแนะ.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
7- แนวทางการดำเนินงาน.pdf ( 0.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 775 ครั้ง)
6- ตารางที่ 13.pdf ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 408 ครั้ง)
5- ตารางที่ 12.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
4- รายงานสรุป ตาราง 11.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
3- ตาราง Risk Assessment Matrix.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 236 ครั้ง)
1- สรุป ตราง11-13.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
มท0625/490 ลว28 ต.ค.2559 ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
มท0625/523 ลว15ต.ค.2559 ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
มท0625/ว79 ลว.24 ก.พ.2559 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
mt0625-v79-24022559.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 202 ครั้ง)
มท0625/67 ลว.17 ก.พ.2559 เรื่องขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
mt0625-67-17022559.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
ร่างแผนบริหารความเสี่ยง2559
ดาวน์โหลด :
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


1 2