กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง2561 ความเสี่ยง2560 ความเสี่ยง2559 ความเสี่ยง2558

บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง2559

คำสั่งที่ 883/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559


1 2