กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง2565 ความเสี่ยง2561 ความเสี่ยง2560 ความเสี่ยง2559 ความเสี่ยง2558

บริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง2565

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565