กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2560 2559

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2559

2559

ที่ มท.0625/05725 ลว.15มิ.ย.2559 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/05725 ลว.15มิ.ย.2559 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
ที่ มท.0625/05726 ลว. 15 มิ.ย.2559 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/05726 ลว.15มิ.ย.59 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
มท0625/ว79 ลว.24 ก.พ.2559 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
mt0625-v79-24022559.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
มท0625/67 ลว.17 ก.พ.2559 เรื่องขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
mt0625-67-17022559.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
มท0625/68 ลว.19 ก.พ.2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
mt0625-68-19022559-2-2.pdf ( 1.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 199 ครั้ง)
mt0625-68-19022559-1-2.pdf ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)


1 2 3