กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2560

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2560

2560

ที่ มท0625/ว11366 ลว.2ก.ย.2560 เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
กค0409.2/ว342 ลว 5 ก.ย.2560 ( 6.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
มท0625/ว11366 ลว.2ก.ย.2560 ( 0.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 241 ครั้ง)
ที่ มท0625/ว11367 ลว.2ก.ย.2560 เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
กค0409.2/ว342 ลว.5ก.ย.2560 ( 6.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
มท0625/ว11367 ลว.2ก.ย.2560 ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
ที่ มท 0625/0306 ลว. 9 ส.ค.2560 เรื่องสรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :
บัญชีปัจจัยเสี่ยง.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,010 ครั้ง)
แบบสอบถาม ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,288 ครั้ง)
แบบตรวจโครงการงบกลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลด :


1 2 3