กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2560

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2560

2560

มท0625/0080 ลว. 27 ก.พ.2560 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มท.0625/01560 ลว.10ก.พ.2560 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท.0625/01560 ลว.10ก.พ.2560 ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
มท0625/0030 ลว. 25ม.ค.2560 เรื่องรายงานผลการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปภ. ประจำปี งปม.2560
ดาวน์โหลด :
เอกสารแนบ(มท0625/0030 ลว25มค2560) ( 1.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
มท0625/0030 ลว25มค2560 ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
มท0625/ว12201 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรื่องการกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/ว12201 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
มท0625/ว12200 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรื่องการกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/ว12200 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 270 ครั้ง)


1 2 3