กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2560

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2560

2560

มท 0265/ว12183 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรื่อง สรุปประเด็นข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
มท0265/ว12183 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
มท 0265/ว12184 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรื่อง สรุปประเด็นข้อตรวจพบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด :
มท0265/ว12184 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
ที่ มท0625/472 ลว. 18 ต.ค.2559 เรื่องแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
มท0625/472ลว18ตค2559 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
มท0625/470ลว13ตค2559 ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)


1 2 3