กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2561

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2561

2561

มท0626/ว 207 ลว.19เม.ย.2561 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่1)
ดาวน์โหลด :
มท0626-ว207-19042561.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 177 ครั้ง)
มท0626-187-05042561.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 169 ครั้ง)
ที่ มท0626/183 ลว. 4 เม.ย.2561 เรื่อง โครงการอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักร฿้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโบชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interest)
ดาวน์โหลด :
มท0626/183 ลว. 4 เม.ย.2561 ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
เอกสารแนบ 1 ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
เอกสารแนบ 2 ( 0.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
มท0626/77 ลว.13 ก.พ.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด :
มท0626/77 ลว.13ก.พ.2561 ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
มท0626/ว57 ลว 1ก.พ.2561 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับที่1)และ(ฉบับที่2)
ดาวน์โหลด :
รายงานค.ต.ป.59ฉบับที่ 1.pdf ( 50.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
รายงานค.ต.ป.59ฉบับที่ 2.pdf ( 27.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ที่ มท.0626/ว32 ลว.12ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :
มท0626/ว32 ลว.12ม.ค.2561 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)


1 2