กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
คู่มือการตรวจสอบ

คู่มือการตรวจสอบภายใน

คู่มือการตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบรถราชการฉบับปรับปรุง2561
คู่มือการตรวจสอบควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด :
คู่มือการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน
ดาวน์โหลด :
สารบัญ.pdf ( 0.07 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ภาคผนวก.pdf ( 0.13 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ปกคู่มือ.pdf ( 0.26 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
บทที่ 1.pdf ( 0.07 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คำนำ.pdf ( 0.05 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด :
กระดาษทำการ.pdf ( 1.36 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
7.คณะผู้จัดทำ.pdf ( 0.10 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
6.แผนการปฏิบัติงาน.pdf ( 0.41 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
5.ภาคผนวก.pdf ( 0.43 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
4.บทที่ 3.pdf ( 0.17 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
3.บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
2.บทที่ 1.pdf ( 0.46 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
1.คำนำ สารบัญ.pdf ( 0.11 MB )( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)