กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
ดาวน์โหลด :
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1-2
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
ดาวน์โหลด :
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561


1 2