กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ หนังสือขอยกเลิกการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน แบบฟอร์ม การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนการตรวจสอบ ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

หนังสือเวียน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด :
กฎบัตร.pdf ( 0.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
กรอบคุณธรรม.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
มท 0626 ว.294 ลว. 8 กย.64.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
มท 0626 ว.293 ลว. 8 กย.64.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
มท 0626-290 ลงวันที่ 1 ก.ย.64.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
มท 0626 ว.6609 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)