กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ หนังสือขอยกเลิกการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน แบบฟอร์ม การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนการตรวจสอบ ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

หนังสือเวียน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565