กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด :
กฎบัตร.pdf ( 0.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
กรอบคุณธรรม.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
มท 0626 ว.294 ลว. 8 กย.64.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
มท 0626 ว.293 ลว. 8 กย.64.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
มท 0626-290 ลงวันที่ 1 ก.ย.64.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
มท 0626 ว.6609 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
หนังสือขอยกเลิกการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ถึงจังหวัด
แบบฟอร์ม การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การควบคุมการใช้รถราชการ เครื่องจักร และพัสดุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :